Forretningsgang

Medmindre andet aftales skriftligt, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som klienten anmoder Berg Advokater om at bistå med løsningen af.

 

Modtagelse af sagen/opgaven

Ved modtagelse af sagen undersøger Berg Advokater gennem interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet. Såfremt Berg Advokater konstaterer, at dette er tilfældet, underrettes klienten herom.

 

Berg Advokater er underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Dette medfører, at Berg Advokater ved sagens oprettelse har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter (pas/kørekort og sygesikringsbevis). Disse identitetsoplysninger opbevares i minimum 5 år efter sagens afslutning.

 

Behandling af sagen

Berg Advokaters bistand ydes efter gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af Advokatrådet.

 

Honorar, betaling og klientmidler

Berg Advokaters bistand afregnes for et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og opgavens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere forskellige parametre. Udgangspunktet er den medgåede tid til løsning af opgaven. Herudover indgår den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet, størrelsen af de involverede værdier, opgavens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det med opgaven forbundne ansvar. Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.

 

For så vidt angår honorering henvises til vores prisblad.

 

 

Der kan kræves forudbetaling af salær samt udlæg for omkostninger.

 

Fortrolighed og insiderregler

Alle medarbejdere i Berg Advokater er undergivet fuldstændig tavshedspligt. Enhver oplysning, som Berg Advokater modtager i forbindelse med en opgave, behandles uden tidsbegrænsning som fortrolig.

 

Alle medarbejdere er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restrektioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Berg Advokater er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Berg Advokater er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

 

Agger Berg Drews Advokaters rådgivning er målrettet til den konkrete opgave, og Berg Advokater kan ikke påtage sig noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål, uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Berg Advokater er således alene ansvarlig overfor klienten, og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.

 

Berg Advokater, dets partnere og medarbejdere, hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Berg Advokater har henvist til, ligesom Berg Advokater, dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Berg Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Berg Advokater, dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image mm.

 

Klager, lovvalg og værneting

Såfremt Berg Advokaters bistand eller honorar ikke lever op til forventningerne, opfordres klienten til at tage kontakt til den, som er ansvarlig for klientforholdet. Berg Advokater er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager.

Alle tvister i anledning af Berg Advokaters sagsbehandling og rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved Berg Advokaters hjemting.

  

Ophavsret til materiale udarbejdet af Berg Advokater

Ophavsretten til alt materiale, som Berg Advokater har udarbejdet og leveret i forbindelse med sagen, tilhører Berg Advokater, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

Opbevaring af oplysninger Berg Advokater opbevarer alle dokumenter i sagen i mindst 5 år efter fakturadato. Originale dokumenter udleveres senest umiddelbart efter sagens afslutning.

 

 

 

INTERESSEKONFLIKTER

Til opfyldelse af de advokatetiske regler, således som disse foreligger med ændringer senest pr. 1. oktober 2011, samt til efterlevelse af retsplejelovens regler om god advokatskik, er der for Berg Advokater Advokatanpartsselskab CVR NR 31856132 til imødegåelse af interessekonflikter bestemt følgende:
 

  1. Ved modtagelse af enhver ny sag skal enhver medarbejder i advokatvirksomheden i rimeligt omfang medvirke til at sikre mod, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt der, ved sagens fortsatte behandling, vil kunne opstå interessekonflikter.

  1. Enhver advokat og medarbejder, der modtager en sag, skal straks i forbindelse med sagens modtagelse undersøge, om der i den konkrete sag er eller kan tænkes at være en modpart. Såfremt dette er tilfældet, indhentes modpartens oplysninger.

  2. I forbindelse med sagens oprettelse i Unik-systemet skal sagens oprettelse finde sted på sådan vis, at man straks undersøger, om modparten eller den mulige modpart er registreret i systemet. (Sager kan ikke oprettes, uden dette viser sig).

  3. Hver uge udsender bogholderiet en fortegnelse over alle nyoprettede sager, og enhver medarbejder på kontoret er pligtig at gennemgå listen med henblik på undersøgelse af, om der er kendte klienter noteret som modparter i forhold til hvem, der vil kunne være en interessekonflikt.

 1. Detekteres herved en modpart i forhold til hvem en mulig interessekonflikt foreligger, undersøger den for sagens anlæg ansvarlige advokat straks, om der kan foreligge en interessekonflikt.

 2. En advokat må ikke bistå en klient, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der er nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår og sådanne foreligger, når der opstår en situation som beskrevet i de som en del af denne meddelelse vedhæftede udskrift af de advokatetiske regler pkt. 12.1. – 12.7, ligesom en sådan kan foreligge, når de i samme vedhæftede bilag pkt. 12.2 8) – 12.2 11) foreligger.

 3. Ligeledes skal de i pkt. 12.3 anførte vilkår være til hinder for, at advokatkontoret kan påtage sig sagen.

 4. Selv om der foreligger samtykke fra de involverede parter til advokatens bistand, vil der foreligge en interessekonflikt i de situationer, som er beskrevet i vedhæftede bilag 12.2 1) – 12.2 7), 12.3 og 12.4. I tilfælde, omfattet af pkt. 12.2 8) – 12.2 11), vil et indhentet samtykke kunne medføre, at der ikke foreligger en interessekonflikt, men forholdet beror på en konkret vurdering.

 5. Foreligger der en interessekonflikt eller risiko herfor, skal advokaten udtræde af den eller de konkrete sager i forhold til alle involverede klienter. I visse tilfælde, jfr. benævnte bilag 12.6, kan advokaten, såfremt der kun for nogle klienter er modtaget væsentlige oplysninger, begrænses til de øvrige klienter.

 6. Er der opstået interessekonflikter, som beskrevet i bilagets pkt. 12.7, vil advokaten, i overensstemmelse med de her beskrevne regler, efter omstændighederne være uberettiget til at opkræve honorar for den del af arbejdet med sagen, som tillige udføres af den advokat, som overtager sagen.

  2015

 

 

 • Ny lov om forretningshemmeligheder   Med virkning fra den 9. juni 2018 har Folketing Læs mere
 • DRPR - Persondataforordningen FORBRUGEROMBUDSMANDEN: MARKEDSFØRINGSAMTYKKE SKAL Læs mere
 • Retsmægling Retsmægling er forligsforhandlinger i Rettens regi Læs mere
 • Januarudsalg og betalingskort Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Læs mere
 • Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb! Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sor Læs mere
 • Har du brug for en forsvarsadvokat? Forsvarsadvokat Hvis du har brug for et godt forsv Læs mere
 • Vi er blevet større Firmanavnet bliver Berg Advokater, når advokatfirm Læs mere
 • Bliver du snydt i pension? Mange lønmodtagere har ifølge kontrakt eller over Læs mere
 • Fald ikke i abonnementsfælden! Det sker oftere end du tror. Hvis du pludselig mo Læs mere
 • Penge- og Privatøkonomi Hvad opnår vi med et testamente? Min samlever og j Læs mere
 • Effektiv landbrug Tryk for større billede Læs mere
 • Erik Bergs svar til læserne i Penge og Privatøkonomi Hvad betyder det økonomisk, hvem der får børnene?  Læs mere
 • Læs Erik Bergs Svar til læserne af Penge og Privatøkonomi Min mand og jeg er i færd med at sælge vores lejli Læs mere
 • Pas på dit CPR.NR! Forbrugerombudsmanden oplyser, at han jævnligt bli Læs mere
Se nyhedsarkivet
VOJENS:
Sitemap
Medlem af: