Betalingsvilkår

 

BERG ADVOKATERS Vilkår for opgaveudførelse og honorarbetalinger

Version. okt. 2015

 

Indledning.

Berg Advokater tilstræber i opgaveudførelsen størst mulig klarhed og åbenhed. Som en del heraf redegøres hermed for de vilkår, som vort arbejde udføres under, samt hvorledes dette honoreres og hvornår.

Opgaven.

I forbindelse med opstart af en aftalt arbejdsopgave modtager du/I et brev fra Berg Advokater. Heri står der anført, hvilket arbejde vi skal udføre. Andet, end hvad der er beskrevet, kan ikke forventes udført.

Interessekonflikt.

I forbindelse med sagens opstart har advokatkontoret undersøgt, om der vil kunne være en interessekonflikt med en eventuel modpart, eller om der er andre forhold, der kan være til hindring for, at Berg Advokater kan påtage sig sagen.

Bemanding.

Berg Advokater arbejder ud fra konceptet om, at man har én advokat til at bistå sig i sagens faser. Der vil dog kunne være sager eller omstændig-heder i forbindelse med en sags behandling, der gør, at der ud fra hensyn til din sags førelse vil blive andre af firmaets advokater involveret. Du/I vil i så fald modtage meddelelse herom, men den i øvrigt sagsekspederende advokat vil stadigvæk være din primære kontaktperson. Du/I vil også på den førte korres-pondance kunne finde oplysninger om den sekretær, der bistår med sagens behandling, og du/I kan til enhver tid trygt henvende dig/jer til denne.

Forretningsbetingelser.

Vi bestræber os på at føre sagen på en efter omstændighederne absolut tilfredsstillende måde. Du/I er til enhver tid velkommen til at kontakte advokatkontoret og dettes medarbejdere inden for kontorets åbningstid, men i særlige tilfælde også uden for kontorets åbningstid, på de i forbin-delse med sagens påtagelse oplyste telefonnumre. Al materiale, vi måtte modtage, tages der så vidt muligt kopi af, og disse vil blive opbevaret i 5 år, hvorefter de makuleres. Originale dokumenter vil senest i forbindelse med sagens afslutning blive fremsendt til dig/jer.

Hvidvaskning.

I henhold til gældende regler om hvidvaskning skal der på sagen opbeva-res en kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis. Har kontoret ikke modtaget kopi heraf, bedes du/I venligst ved førstkommende lejlighed medbringe dette. Du/I vil dog i forbindelse med sagens opstart, i det omfang kontoret ikke allerede har disse oplysninger på forhånd, blive anmodet om at fremsende sådanne oplysninger.

Ved selskaber ønskes tillige en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrel-sen, kopi af ejerbogen og oplysninger om, hvem der sidder i bestyrelsen.

Ansvarsforsikring.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring i Codan efter de i Advokat-samfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksom-heden uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsdækningen reguleres løbende, men er i almindelige sager p.t. kr. 2,5 millioner.

Klientkontomidler

Advokatkontoret anbringer og er forpligtet til, at anbringe alle kontantbe-løb og andre værdipapirer, man disponerer over på vegne klienten, i henhold til reglerne om klientkontomidler.

Advokatkontoret deponerer penge i Danske Bank, Nordea Bank og Bank Nordik. Penge, der på vegne klienten deponeres på disse konti, er omfat-tet af klientens samlede sikkerhedsramme i et enkelt pengeinstitut på for tiden kr. 750.000,00.

Honorar.

Advokatkontorets honorar fastsættes principielt på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdragets kompleksitet, den medgåede tid, sagens værdi, om sagen har været særskilt presserende, den interesse opgaven repræsenterer for klienten, det ansvar, der er forbundet med sagens behandling, samt det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre andet følger af særlig lovgivning.

Advokatkontoret afregner i øvrigt efter tre modeller. Disse er anført ne-denfor, og du/I vil i forbindelse med sagens opstart modtage meddelelse om, hvilken afregningsform der gælder for det i forhold til dig/jer udførte arbejde.

Afregningsmodel 1: Såfremt man ikke, på tidspunktet for sagens opstart, kender det fulde omfang af arbejdet, og det således ikke i aftalen er mu-ligt at oplyse et fast honorar, kan der gives et begrundet overslag. Hono-raret vil blive fastsat efter ovenfor anførte kriterier, men med udgangs-punkt i tidsforbrug. Den effektive timesats er 2.500 kr. inkl. moms. Effektiv advokatsekretærtid afregnes med 875 kr. inkl. moms.

Afregningsmodel 2: Honoraret er aftalt til et fast beløb inkl. moms. Såfremt det aftales, at der skal ydes bistand ud over det af opgaven omfattede, indgås der særskilt aftale om honorering for et sådant merarbejde.

Afregningsmodel 3: Honoraret fastsættes til et anslået beløb inkl. moms. Der er i så fald tale om en foreløbig fastsættelse af honoraret ud fra bed-ste overbevisning og kendskab til sagen, men honoraret vil ikke være bindende. Måtte det vise sig, at det udførte arbejde kommer til at oversti-ge overslaget, vil vi rette henvendelse til dig/jer med henblik på i fælles-skab at tage stilling til, hvorledes opgaven skal videreføres.

Udgifter.

Udgifter til retsafgifter, registreringsafgifter, gebyrer til offentlige myndig-heder o.l. vil blive opkrævet særskilt, og normalt forud for udgiftens afhol-delse. Hvor udgiften er kendt, vil vi oplyse herom i ordrebekræftelsen, så vidt det er muligt, og hvor den er ukendt, vil det blive oplyst, hvorledes den beregnes.

Á conto honorar og depositum.

Berg Advokater opkræver á conto honorar og eventuelt depositum efter nedenstående retningslinjer.

Berg Advokater kan fastsætte en á conto honorering, som betales i for-bindelse med sagens opstart. Á conto honoraret vil typisk andrage fra kr. 10.000,00 i sager med et forventet honorar på under kr. 25.000,00.

Hvis det samlede forventede honorar er mindre end kr. 10.000,00, kan dette fordres betalt straks. Opkrævningen sker med tillæg af moms på 25%. I sager med forventet længere løbetid forbeholdes opkrævet et á conto honorar hver måned eller dog senest hvert kvartal.

Såfremt der indenfor en måned er udført arbejde for mere end kr. 25.000,00, vil der sædvanligvis blive udsendt á conto opkrævning herfor.

Sager vil i øvrigt kunne forventes á conto afregnet i forbindelse med vægtige ekspeditioner, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af proces-skrifter, kontrakter, selskabsdokumenter eller i forbindelse med betydelige økonomiske transaktioner.

Fri proces, retshjælp eller anden form for forsikringsdækning.

Såfremt der i sager er retshjælp eller anden form for forsikringsdækning, forbeholder advokatfirmaet sig at opkræve á conto honorar hos forsik-ringsselskabet.

Hvor det er stemmende med lovgivningen, forbeholdes der at opkræve et á conto honorar direkte hos forsikringstager, og der vil i forbindelse med sagens endelige afslutning og forsikringsselskabets dækning finde en refusion sted af sådanne eventuelt udlagte á conto honorarer. I sager, hvor salæret fastsættes af domstolene, dog ikke retssager, finder en á conto betaling sted efter domstolens forudgående godkendelse.

Betalingsfrist.

Opkrævede honorarer betales inden 8 dage efter fakturadato.

Ved senere betaling pålægges der rykkergebyr, ligesom der beregnes morarenter fra denne dato i henhold til renteloven.

Lovvalg og værneting

Tvistigheder i anledning af udført arbejde skal afgøres efter dansk ret. Afgørelse sker ved retten i Sønderborg, alternativt Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter advokatvirksomhedens valg.

 • Ny lov om forretningshemmeligheder   Med virkning fra den 9. juni 2018 har Folketing Læs mere
 • DRPR - Persondataforordningen FORBRUGEROMBUDSMANDEN: MARKEDSFØRINGSAMTYKKE SKAL Læs mere
 • Retsmægling Retsmægling er forligsforhandlinger i Rettens regi Læs mere
 • Januarudsalg og betalingskort Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Læs mere
 • Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb! Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sor Læs mere
 • Har du brug for en forsvarsadvokat? Forsvarsadvokat Hvis du har brug for et godt forsv Læs mere
 • Vi er blevet større Firmanavnet bliver Berg Advokater, når advokatfirm Læs mere
 • Bliver du snydt i pension? Mange lønmodtagere har ifølge kontrakt eller over Læs mere
 • Fald ikke i abonnementsfælden! Det sker oftere end du tror. Hvis du pludselig mo Læs mere
 • Penge- og Privatøkonomi Hvad opnår vi med et testamente? Min samlever og j Læs mere
 • Effektiv landbrug Tryk for større billede Læs mere
 • Erik Bergs svar til læserne i Penge og Privatøkonomi Hvad betyder det økonomisk, hvem der får børnene?  Læs mere
 • Læs Erik Bergs Svar til læserne af Penge og Privatøkonomi Min mand og jeg er i færd med at sælge vores lejli Læs mere
 • Pas på dit CPR.NR! Forbrugerombudsmanden oplyser, at han jævnligt bli Læs mere
Se nyhedsarkivet
VOJENS:
Sitemap
Medlem af: