Ændret retspraksis for snyd med ID i nattelivet. Ung mand slap med bøde.

Den 19. februar 2024 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor en ung mand på 17 år havde anvendt et falsk kørekort til at skaffe sig adgang til en beværtning. Byretten havde idømt den unge mand 14 dages betinget fængsel, hvorimod Vestre Landsret ændrede dommen til bøde, hvormed den hidtidige praksis om fængselsstraf for dokumentfalsk, blev ændret.

Sagens baggrund:

En ung ustraffet mand på 17 år, skaffede sig i 2022 uberettiget adgang til en beværtning ved anvendelse af et falsk kørekort. Den unge mand havde rettet i fødselsdatoen på sit knallertkørekort, så han fremstod som værende 18 år på tidspunktet. En dørmand opdagede forfalskningen ved kontrol og tilkaldte politiet.

Den 17-årige blev sigtet for dokumentfalsk jf. straffeloven § 171, der straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år jf. Straffeloven § 172.

Udgangspunktet for dokumentfalsk har, indtil nu, været betinget fængsel i 14 dage. Denne praksis fulgte byretten i maj 2023, da den unge mand blev dømt til betinget fængsel i 14 dage og betaling af sagens omkostninger.

Da den unge mand ikke ville anerkende den hårde straf, for en forholdsvis uskyldig handling, blev sagen anket og Stephan Ravn Berg, Berg Advokater, blev valgt som forsvarer i Venstre Landsret.

Stephan Ravn Berg nedlagde påstand om bødestraf, idet byrettens dom på betinget fængsel i 14 dage, manglende proportionalitet mellem forseelse og straf.

Vestre Landsrets dom af den 19. februar 2024:

Der lægges til grund, at den unge mand begik dokumentfalsk for at komme ind på en beværtning med vennerne.

Det udtales af 5 voterende dommere, at det som den unge mand søgte at opnå ved at begå dokumentfalsk, er af mindre strafværdighed. Dertil, og under hensyn til alder og personlige gode forhold, fastsættes straffen til 20 dagbøder, hver af 300 kr.

Det udtales af 1 voterende dommer, at byrettens dom bør stadfæstes.

Efter stemmeflertal, blev straffen derfor fastsat til 20 dagsbøder, hver af 300 kr. Hermed blev den hidtidige praksis om betinget fængsel ved dokumentfalsk ændret.

Ankefristen er ikke udløbet.

Berg Advokater bemærker:

Dokumentfalsk er ulovligt og strafbart. Vestre Landsrets dom er baseret på flere faktorer, herunder at den unge mand ikke tidligere er straffet, samt en overordnet vurdering af den unge mands positive personlige forhold.

Strafudmålingen kan derfor fortsat variere fra bøde til fængsel indtil 2 år jf. Straffelovens § 172.

Selvom retspraksis er ændret, er det fortsat vigtigt med en dygtig forsvarsadvokat i sager med dokumentfalsk.

Hvad er dokumentfalsk:

Dokumentfalsk er en ulovlig ændring af et skriftligt eller elektronisk dokument, der tilstræber at forårsage en vildfarelse hos tredjemand. Dokumentfalsk omfatter forfalskning af underskrift, ændring af dokumenters indhold eller misbrug af fuldmagter, der tilstræbes anvendt til egen vinding. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Vil du vide mere:

Har du spørgsmål eller brug for en dygtig forsvarsadvokat, er du velkommen til at kontakte vores kontor i Vojens, tlf. 7454 2156, eller Rødding på tlf. 7484 1530.

Kontakt os