Stor geografisk afstand mellem forældre og indflydelsen på samvær.

Siden d. 1. april 2019 har domstolene igen kunnet tage stilling til samværssager. Dette ophørte tidligere i 2012, men nu har domstolene mulighed for at beskæftige sig med såvel – forældremyndighed- børnenes bopæl og samvær, når forældrene ikke selv kan blive enige herom.

Jeg har i mit tidligere virke som advokat set mange konflikter opstå som følge af, at den ene forælder efter en skilsmisse ønsker at bosætte sig langt væk fra den anden part. Er der samtidig et udtalt ønske om at have jævnligt samvær med fællesbørnene/barnet, kan ikke blot uenigheden mellem parterne være et uoverstigeligt problem, men også den geografiske afstand mellem parterne kan skabe både økonomiske og rent praktiske problemer mellem parterne.

I nogle tilfælde betyder afstanden, at samværsforælderen vælger at afstå fra samvær med sine børn, men i langt de fleste tilfælde findes der en løsning enten frivilligt eller via en dom.

En sådan sag var i 2019 til prøvelse ved domstolene efter at Familieretshuset havde indbragt sagen for retten.

Mor havde de 2 fællesbørn boende og nedlagde påstand om at børnenes samvær med deres far skulle ophøre. Mor boede i Vestjylland og far boede i København. Børnene var henholdsvis 5 og 7 år gamle og forældrene havde i nogle år praktiseret en samværsordning hver 14 dag i weekenden, hvor mor afleverede børnene i København om fredagen og far afleverede igen om søndagen i Vestjylland.

Grundet parternes uoverenstemmelser havde der ikke været samvær i ca. 1 år da sagen kom for retten.

Byretten vurderede at det ville være til børnenes bedste, at der ikke var samvær grundet forældrenes høje konfliktniveau. Landsretten vurderede anderledes og bestemte, at der fortsat skulle praktiseres samvær. Under hensyn til afstanden og børnenes alder, blev det fastlagt, at samværet alene skulle praktiseres hver 4. uge. Far skulle hente om fredagen og mor skulle hente om søndagen.

Dommen er et eksempel på, at et højt konfliktniveau i sig selv ikke afskærer fra at opretholde samvær. Den lange geografiske afstand afskærer heller ikke for at gennemføre samvær. Man kan således ikke som forældre spekulere i at flytte langt væk fra den anden part for at undgå gennemførelse af samvær.

Kontakt os